top of page

Inhoud

Deel 1
Artikel 1

Deel 1 Algemene voorwaarden webshop

Inhoudsopgave


Studio SOO, gevestigd te Zonnedauw 156, 4007 VE Tiel.

 

Artikel 1 – Definities

Studio SOO, gevestigd te tiel, KvK-nummer 11032332, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als

verkoper.

2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.

3. Partijen zijn verkoper en koper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van
diensten of goederen door namens verkoper.
2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is
overeengekomen.

 

Artikel 3 – Betaling
1 De volledige koopsom wordt altijd direct in de webshop voldaan.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs
1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzijn in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het
aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijden moeten dit uitdrukkelijk en
schriftelijk overeenkomen.
3 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde
btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht
1 De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen na de overeenkomst zonder
opgaven van redenen te ontbinden. De termijn hiervan gaat in vanaf het moment dat de bestelling door de
consument is ontvangen.
2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product
wordt slechts uitgepakt om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle
geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking aan de verkopen retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 – Oplevering en risico-overgang
1 Zodra het gekochte product door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
koper.

 

Artikel 7 – Onderzoek en reclames
1 Koper is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering te onderzoeken. Hierbij behoort de
koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het product overeenstemmen met hetgeen partijen zijn
overeen gekomen.
2 Beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen dienen binnen 10 dagen na de dag van aflevering
van de goederen door de koper schriftelijk bij verkopern te worden ingediend.
3 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om of te
herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat
deel van de koopprijs.
4 Geringen en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking
kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten bij dezelfde
overeenkomst.

 

Artikel 8 – Levering
1 Levering geschiedt af winkel/magazijn. Dit houdt in dat alle kosten van levering voor koper zijn.
2 Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor levering, is verkoper gerechtigd de voor rekening en risico van koper op te slaan.
3 Indien de producten worden bezorgd, is verkoper gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen.
4 Een door de verkoper opgegeven termin van levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
Bij overschrijding van de termijn moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 9 – Overmacht
1 Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door
overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2 Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering
van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte,
energiestoring, overstoming, sabotage, brand, bedrijfsbezetting of andere storingen in het bedrijf van de
verkoper.
3 Indien zich een situatie als hierboven voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen
jegens verkoper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan
zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de situatie 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1 De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper
totdat de koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2 Indien overeengekomen vooruit te betalen bedragen nog niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper
het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan
sprake van een schuldeisersverzuim.
3 De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eeste verzoek ter inzage
te geven.
4 Indien zaken niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is
voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en
conform de afspraak heeft betaald.
5 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper
onmiddelijk opeisbaar.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het
eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuslte
roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 12 – Klachtplicht
1 Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht
bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hierop
adequaat te reageren.
2 Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 13 – Garanties
1 Indien in de overeenkomst garantiesw zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het
verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is
voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een half
kalenderjaar na ontvangst van het product door koper.
2 De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te
brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper
komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het
bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het
verrichten van onderzoek.
3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet
bestemd is.
4 Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de
garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom
1 Studio SOO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc, tenzijn partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2 De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Studio SOO laten kopieren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden
1 Studio SOO is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3 Grote inhoudelijke wijziging zal Studio SOO zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst o[
te zeggen.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio SOO is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis
te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4 Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als
onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van krachgt.

 

Artikel 17 – Toepassing
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 november 2022.

Deel 2 Retourbeleid webshop

 

Retourneren van producten webshop

Via de site geplaatste bestellingen kunnen binnen zeven werkdagen worden geannuleerd.

• Afnemer kan binnen deze termijn een bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.

•  Kosten die door Leverancier zijn gemaakt tot aan de annulering worden aan Afnemer berekend.

•  Uitsluitend retourzendingen die van tevoren zijn aangemeld via brief of e-mail worden door Leverancier geaccepteerd.

•  Retourzenden is alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst en in de originele, ongebruikte en onbeschadigde verpakking, met daarbij eventuele bijbehorende pakbon.

•  Verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.

Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 2
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 6
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Deel 2
bottom of page